نحوه استفاده محصولات این شرکت در صنایع نفت و پتروشیمیآنالایزر کدورت:ایستگاههای پایش آنلاین- برجکهای خنک کننده■ آنالایزرکلر:ایستگاههای پایش آنلاین- برجکهای خنک کننده- واحدهای آب■ آنالایزرEC: ایستگاههای پایش آنلاین- – بویلرها- –برجهای خنک کننده- واحدهای آب■ آنالایزرPH: ایستگاههای پایش آنلاین- – بویلرها- –برجهای خنک کننده- واحدهای آب■