آموزش و دانستنیها

سامانه هاي سنجش لحظه اي پارامترهای کیفی

دستورالعمل نحوه انتخاب، نصب، بهره برداري و نگهداري سامانه هاي سنجش لحظه اي پارامترهای کیفی

آب یکی از مهم ترین ارکان تمام اکوسیستم های زنده محسوب می شود. امروزه با توسعه جوامع انسانی و گسترش صنایع نیاز به آب سالم وبهداشتی بیش از هر زمان دیگری محسوس است. بنابراین بررسی دقیق پارامترهای کیفی آب یک امر حیاتی و ضامن سلامت و رضایت مصرف کنندگان خواهد بود. کمبود منابع آب و گستردگی شبکه توزیع و سرعت شیوع موارد بیماریزا لزوم استفاده از تجهیزات اندازه گیری آنلاین و سیستم های تله متری و هوشمند سازی سامانه های سنجش را الزامی میسازد.
سیال ابزار دقیق 1402/09/04 38 1 پیوند مستقیم
1