نحوه استفاده محصولات این شرکت در استخرهای شنا و پرورش ماهیآنالایزرPH:پایش و کنترل اتوماتیک■ آنالایزرکلر: پایش و کنترل اتوماتیک■ آنالایزر کدورت: پایش و کنترل اتوماتیک■