نحوه استفاده محصولات این شرکت در صنایع غذایی و داروییآنالایزر کدورت: در تصفیه خانه ها- منابع تامین آب(استحصال آب خام اعم ازآبهای سطحی و زیرزمینی)- شبکه های توزیع■ آنالایزرکلر: ایستگاههای کلرزنی مخزنی و شبکه ای– تصفیه خانه ها■ آنالایزرEC: منابع تامین آبهای خام اعم ازآبهای سطحی و زیرزمینی- پروسس - آب شیرین کن ها■ آنالایزرPH: منابع تامین آبهای خام اعم از آبهای سطحی و زیرزمینی- پروسس و تصفیه خانه ها■