نحوه استفاده محصولات این شرکت در صنایع آب و فاضلابآنالایزر کدورت: در تصفیه خانه ها، منابع تامین آب (استحصال آب خام اعم ازآبهای سطحی و زیرزمینی)، شبکه های توزیع و نقاط کنترلی در شبکه توزیع■ آنالایزرکلر:ایستگاههای کلرزنی مخزنی و شبکه ای ، نقاط کنترلی در شبکه توزیع، تصفیه خانه ها■ آنالایزرEC: منابع تامین آبهای خام اعم از سطحی و زیرزمینی، پروسس و آب شیرین کن ها■ آنالایزرPH:منابع تامین آبهای خام و پروسس و تصفیه خانه ها، شبکه های توزیع و نقاط کنترلی درشبکه توزیع■